Professor Yiguang Ju receives honorary professorship from Xi'an Jiaotong University